Geen producten (0)

Garantie en algemene voorwaarden

 

Laundrypart.nl onderdeel van Goud Laundry Solutions

Kamer van koophandel nummer: 24303478

btw nummer: NL001629415B89

bankrekening nummer : NL06INGB0009604173

admininstratie gegevens:

Goud Laundry Solutions (Laundrypart.nl)

Paukenslag 1

3286TD Klaaswaal

Tel: 0186-576050

Algemene voorwaarden

Laundrypart.nl (onderdeel van Goud Laundry Solutions) is te allen tijde gerechtigd de Algemene voorwaarden van deze site te wijzigen of te herzien. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. U accepteert daarmee ook de eventuele wijzigingen en herzieningen van deze algemene voorwaarden. U kunt hiervan op de hoogte blijven door de algemene voorwaarden op deze site regelmatig te raadplegen.

Algemene leveringsvoorwaarden

 1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, verkopen, diensten en andere rechtsbetrekkingen gedaan of aangegaan door Laundrypart.nl (onderdeel van Goud Laundry Solutions), hierna te noemen "Verkoper", aan of met een derde, hierna te noemen "Koper".
1.2. Een algemene verwijzing door Koper naar andere algemene voorwaarden leidt niet tot toepasselijkheid daarvan. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Koper wordt door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Afspraken in strijd met of in aanvulling op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Verkoper schriftelijk zijn bevestigd en alsdan slechts voor de desbetreffende transactie.
1.4. Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van Verkoper tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.

 1. Aanbieding

2.1. Algemene aanbiedingen of (prijs)opgaven van Verkoper in catalogi, brochures etc. binden haar niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de Koper. Een individuele prijsopgave aan de Koper bindt Verkoper uitsluitend indien deze schriftelijk is gedaan en indien de Koper deze voor afloop van de daarin genoemde expiratiedatum schriftelijk aanvaardt.
2.2. Een overeenkomst tussen Koper en Verkoper komt slechts tot stand indien en voor zover Verkoper een opdracht van Koper schriftelijk aanvaardt of door Verkoper uitvoering aan een opdracht wordt gegeven, tenzij Koper met andere middelen bewijst dat Verkoper de opdracht van Koper onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Verkoper heeft het recht bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

 1. Prijzen

3.1. De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en inclusief de normale verpakkingskosten.
3.2. Tenzij anders overeengekomen wordt voor geen één order verzend-/ of orderkosten doorberekend.
3.3. In geval van levering, reparatie of montage buiten de normale werkuren wordt op het normale uurtarief een toeslag berekend.
3.4. Tenzij anders is overeengekomen zijn speciale verpakkingen of verpakkingen op voorschrift van Koper voor rekening van Koper.
3.5. Indien toeleveranciers van Verkoper hun prijzen verhogen is Verkoper gerechtigd de door hem met Koper overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
3.6. Indien Koper een buiten Nederland gevestigde ondernemer is en de zaken moeten worden geëxporteerd uit Nederland (in het kader van een intracommunautaire levering of anderszins), staat Koper ervoor in dat hij in het desbetreffende land op deugdelijke wijze is geregistreerd voor de toepasselijke omzetbelasting. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vrijwaart Koper Verkoper voor schade als gevolg van facturen die ten onrechte zijn gebaseerd op een nul-tarief.
3.7. Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmede catalogi en andere mailuitingen zijn samengesteld kan Verkoper voor abusievelijk onjuiste gegevens of prijzen geen aansprakelijkheid aanvaarden. Koper kan hieraan geen verplichtingen van Verkoper ontlenen.
3.8 Voor reparatie-, in huis- en montage-werkzaamheden anders dan die bedoeld in art. 9, zijn de op het moment van afgifte van de zaken geldende reparatie- en montagetarieven (inzake arbeid en materiaal) verschuldigd. Indien reparatie niet mogelijk is dan wel op verzoek van Koper niet wordt uitgevoerd, zijn onderzoeks- en administratiekosten verschuldigd.

 1. Levering, uitvoering

4.1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen vindt levering plaats tot achter de eerste deur, begane grond. Hierbij wordt uitgegaan van een met een normale vrachtauto te bereiken adres. Extra kosten i.v.m. moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats als bovengenoemd zijn voor rekening van de Koper. Het risico van de zaken gaat over op Koper op het moment dat de zaken op het door hem opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
4.2. Verkoper behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren alsmede tot meer- of minderlevering van 10% bij op speciale bestelling vervaardigde goederen.
4.3. Overeengekomen of opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Koper Verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Reparatie- en montageopdrachten worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd na ontvangst van schriftelijke opdracht daartoe van de Koper.
4.4. Koper is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Indien Koper de door Verkoper af te leveren zaken niet in ontvangst neemt, worden de zaken voor zijn rekening en risico opgeslagen. Indien Koper, ondanks sommatie van Verkoper de zaken niet binnen drie maanden en voor zijn rekening heeft opgehaald, heeft Verkoper het recht de zaken aan derden te verkopen en de oorspronkelijke Koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke Koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Verkoper gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.
4.5. Indien op verzoek van Koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is Koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
4.6. Verkoper is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen.

 1. Reparatie, inhuizing, montage

5.1. Reparatie- in huis, en montagewerkzaamheden worden verricht op basis van uitdrukkelijke schriftelijke opdrachten daartoe door Koper.
5.2. De in huis, montagewerkzaamheden worden uitgevoerd na vooraf aan Verkoper gezonden informatie (tekeningen e.d.), voor de juistheid waarvan Koper instaat.
5.3. Indien Koper aanvullingen of wijzigingen wenst op de afgesproken reparatie-, in huis en/of montagewerkzaamheden, is er sprake van meerwerk dat afzonderlijk aan Koper in rekening kan worden gebracht.

 1. Eigendomsvoorbehoud

6.1. Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle aan Koper krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, tot de volledige voldoening van de tegenprestatie door Koper aan Verkoper verschuldigd voor de desbetreffende zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot volledige voldoening van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
6.2. De geleverde zaken kunnen door Koper in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch kunnen niet strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook (verpanding daaronder begrepen) van vorderingen van derden.
6.3. Koper verplicht zich op eerste verzoek van Verkoper op alle vorderingen op derden, ten gevolge van de levering aan die derden van zaken, waarop het onder 6.1 vermelde eigendomsvoorbehoud rust, een stil pandrecht te vestigen en alsdan alle daartoe vereiste handelingen te verrichten. Eventueel daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Koper.

 1. Betaling

7.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de bankrekening van Verkoper zoals is vermeld op de factuur, of op enigerlei andere wijze door hem aan Koper is kenbaar gemaakt.
7.2. Koper is tot geen andere verrekening bevoegd dan waartoe hij krachtens de Wet gerechtigd is.
7.3. Tenzij anders overeengekomen, betaalt Koper aan Verkoper het factuurbedrag betreffende geleverde zaken en diensten binnen veertien dagen na de datum van aflevering of geleverde diensten.
7.4. Binnen gestelde termijn is Koper gerechtigd het desbetreffende bedrag in mindering te doen strekken op het factuurbedrag (ex omzetbelasting).
7.5. Indien Verkoper aan Koper kortingen heeft toegekend, is Koper gerechtigd deze kortingsbedragen in mindering te doen strekken op de prijs, tenzij betalingen niet-tijdig plaatsvinden en/of factuurbedragen openstaan.
7.6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is in verzuim en is hij vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. Tevens heeft Verkoper alsdan het recht aan Koper alle eventueel door Verkoper te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso-)kosten in rekening te brengen.
7.7. Door Koper gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van die vorderingen die Verkoper op Koper mocht hebben ten aanzien waarvan Verkoper geen eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt, vervolgens ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte ter voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, een en ander zelfs al vermeldt Koper dat de voldoening betrekking heeft op een bepaalde vordering of factuur.
7.8. Indien Koper een betalingstermijn overschrijdt, heeft Verkoper het recht bij volgende leveringen vooruitbetaling te verlangen.
7.9. Verkoper staat tot Koper niet in een rekening-courant verhouding.
7.10. Indien door Verkoper om welke reden dan ook aan Koper uitstel van het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

 1. Retournering, reclamering

8.1. Koper is gerechtigd de door Verkoper aan hem geleverde zaken binnen dertig dagen na ontvangst hiervan te retourneren. Verkoper aanvaardt geretourneerde zaken slechts indien en voor zover deze aan het door Verkoper opgegeven adres zijn afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Verkoper deze zaken aan Koper had afgeleverd. Op verzoek van Koper kan Verkoper de te retourneren goederen ophalen op de plaats waar deze door Verkoper zijn afgeleverd. Het transport geschiedt op rekening en risico van Koper. Verkoper is gerechtigd de kosten van het transport aan Koper door te berekenen.
8.2. Reclameringen door Koper kunnen uitsluitend geschieden terzake van ontbrekende of niet bestelde zaken alsmede terzake van uiterlijke waarneembare gebreken van zaken of uitgevoerde diensten. Reclameringen dienen schriftelijk te geschieden en binnen 5 dagen na ontvangst van de zaken door Koper c.q. na de dag waarop Koper over de zaken diende te kunnen beschikken, door Verkoper te zijn ontvangen. Na het verstrijken van deze termijn wordt Koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard. In geval van ontbrekende of niet bestelde goederen dient Koper de vrachtbrief c.q. de paklijst, waarop de manco's zijn aangegeven, bij bovenbedoelde brief te voegen. In geval van uiterlijk waarneembare gebreken van zaken heeft Verkoper de keuze de betreffende zaken te vervangen, te repareren dan wel terug te nemen tegen creditering van Koper. Bij overschrijding van de genoemde termijn vervalt ieder recht van Koper op reclamering. Verkoper aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover hij met de terugzending tevoren heeft ingestemd en indien de zaken aan het door Verkoper op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Verkoper deze zaken aan Koper had afgeleverd. Kosten van (de)montage zijn voor rekening van Koper.
8.3. Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
8.4. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
8.5. Reclamering van Koper op grond van dit artikel, laten zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper onverlet.
8.6. Creditering bij retourneringen en retourzendingen vindt plaats op basis van de aan de Koper in rekening gebrachte koopprijs.

 1. Garantie

9.1. Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde staat Verkoper ervoor in dat de door hem geleverde zaken vrij zijn van fabricage- of materiaalfouten. Verkoper heeft de keuze de gebrekkige zaken te vervangen, te repareren, dan wel terug te nemen tegen creditering van Koper.
9.2. Met betrekking tot door Verkoper te verrichten reparatie- en montagewerkzaamheden garandeert Verkoper dat de desbetreffende werkzaamheden naar beste vermogen worden verricht.
9.3. Aanspraken van Koper op grond van dit artikel zijn slechts geldig na inlevering van de originele factuur en laten zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper onverlet.
9.4. Verzending van zaken ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan vindt plaats voor rekening en risico van Koper, en na voorafgaand overleg met Verkoper.
9.5. Buiten de garantie vallen in ieder geval:
- gebreken die optreden, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
- het niet inachtnemen van gebruiks- en montagevoorschriften c.q. onzorgvuldig gebruik;
- normale slijtage;
- reparatie of andere werkzaamheden aan de zaken verricht door derden, Koper daaronder begrepen;
- gebruik voor andere dan normale gebruiksdoeleinden; en
- gebruik in een agressieve omgeving;
- ieder van buiten afkomend onheil;.... etc.
- beschadigingen van het exterieur.
9.7. Indien Koper niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met Verkoper gesloten overeenkomst(en), dan is Verkoper niet tot garantie gehouden.

 1. Uitsluiting

10.1. Onverminderd het bepaalde in art. 8 of 9 is Verkoper slechts aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door Verkoper aan Koper geleverde zaken of ten behoeve van Koper verrichte diensten danwel door tekortkomingen in de uitvoering van de met Koper gesloten overeenkomsten tot ten hoogste de koopprijs van de desbetreffende zaak, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Verkoper. Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

 1. Afstand van recht

11.1. Indien Koper in het kader van een beroep op garantie of een reparatie- of montage-opdracht een zaak heeft afgegeven en niet binnen drie maanden nadat de afgegeven zaak danwel een vervangende zaak (wederom) te zijnen beschikking staat, de desbetreffende zaak heeft afgehaald dan wel hij geweigerd heeft de rembourskosten te voldoen en de zaken deswege niet bij hem zijn afgeleverd, wordt hij geacht afstand te hebben gedaan van die zaak ten behoeve van Verkoper en vrijwaart hij Verkoper voor alle aanspraken (van derden) terzake, tenzij Koper bewijst dat hij wegens een hem niet toerekenbare tekortkoming verhinderd is geweest de zaak af te halen of aan te nemen.

 1. Niet toerekenbare tekortkoming

12.1. Onverminderd de wettelijke bepalingen geldt als niet toerekenbare tekortkoming voor Verkoper: staking, brand, vergaan van zaken onderweg, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping in het buitenland, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, invoerbelemmering, uitvoerbelemmering, in gebreke blijven van leveranciers, alsmede alle omstandigheden waardoor Verkoper in de normale uitoefening van zijn bedrijf wordt belemmerd.
12.2. In geval van niet toerekenbare tekortkoming heeft Verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de situatie waarin hij niet toerekenbaar tekort komt voortduurt, danwel, indien de niet toerekenbare tekortkoming een maand heeft voortgeduurd, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder dat hij deswege tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

 1. Intellectuele eigendom

13.1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Verkoper geleverde zaken en verrichte werkzaamheden, inclusief de vervaardigde tekeningen en berekeningen en de daarmee verband houdende informatie, gegevens en knowhow, (blijven) berusten bij Verkoper. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper, is Koper niet gerechtigd tot openbaarmaking, verveelvoudiging, bewerking of wat dies meer zij, hiervan over te gaan.
13.2. Onverminderd het in art. 13.1. gestelde, is Koper niet gerechtigd de merken, alsmede de type- of identificatienummers of -tekens, die op de door Verkoper geleverde zaken, inclusief de verpakking, zijn aangebracht, te verwijderen, te beschadigen en/of te wijzigen.

 1. Ontbinding

14.1. In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Koper, juridische fusie van Koper, of in geval een substantieel deel van de zeggenschap bij Koper zich wijzigt, zullen alle overeenkomsten met Koper van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Verkoper Koper binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
- de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
- al zijn eventuele verplichtingen ten opzichte van Koper op te schorten;
Eén en ander onverminderd Verkoper's andere rechten onder welke overeenkomst met Koper dan ook en zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.
14.2. Indien Koper niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is Koper in verzuim en is Verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling:
- de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
- die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
Eén en ander onverminderd Verkoper's andere rechten onder welke overeenkomst met Koper dan ook en zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.
- die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
Eén en ander onverminderd Verkoper's andere rechten onder welke overeenkomst met Koper dan ook en zonder dat Verkoper tot enige schade
14.3. In geval zich een gebeurtenis voordoet zoals bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Verkoper op Koper en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Verkoper gerechtigd de betreffende zaken terug te nemen. In dat geval zullen Verkoper en haar gemachtigde (en) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Koper te betreden teneinde de zaken in bezit te nemen.
14.4. De toepasselijkheid van artikel 6:278 BW is nadrukkelijk uitgesloten indien Verkoper enige overeenkomst met Koper ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaan making geeft als bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BW.

 1. Toepasselijk recht

15.1. Op alle overeenkomsten tussen Verkoper en Koper waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien of daarmee in verband staan, is Nederlands recht van toepassing.
15.2. Geschillen betrekking hebbend op deze voorwaarden of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden berecht door de Nederlandse Rechter.

 1. Gedeeltelijke ongeldigheid

16.1. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden (ver)nietig(d) zouden zijn of worden, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling zullen Koper en Verkoper gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, die niet aan vernietiging blootstaat.

Privacy beleid / Policy Goud Laundry Solutions

Privacy beleid Goud Laundry Solutions
Policy
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15 augustus 2017.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Goud Laundry Solutions. U dient zich ervan bewust te zijn dat Goud Laundry Solutions niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Goud Laundry Solutions respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Goud Laundry Solutions of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Goud Laundry Solutions of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Goud Laundry Solutions of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur beoordelingen systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Goud Laundry Solutions (Laundrypart.nl)

Paukenslag 1

3286TD Klaaswaal

Tel: 0186-576050

info@laundrypart.nl

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.